GalChimia, S.A. é a responsable do presente sitio web, en diante tamén “o Responsable”, quen pon a disposición dos Usuarios o presente documento para dar cumprimento ás obrigacións dispostas na Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico (LSSICE), BOE N º 166, ademais de informar a todos os Usuarios do sitio web respecto a cales son as condicións de uso do mesmo.

O presente documento ten por obxecto regular as condicións xerais polas que se rexe o sitio web e toda persoa que acceda a este sitio web considérase Usuario, comprometéndose á observancia e cumprimento rigoroso das disposicións aquí contidas, así como a calquera outra disposición legal que fose de aplicación. Por iso, debe ler atentamente tanto estas condicións como as que regulan as distintas páxinas ou apartados, así como a Política de privacidade e a Política de cookies, e entendemos que acepta o sometemento ás mesmas cada vez que acceda o noso sitio web.

GalChimia, S.A. resérvase o dereito de modificar calquera tipo de información que puidese aparecer no sitio web, sen que exista obrigación de preavisar ou poñer en coñecemento dos Usuarios ditas obrigacións, entendéndose como suficiente coa publicación no sitio web de GalChimia.

1. Datos identificativos

Nome de dominio: www.galchimia.com
Nome comercial: GalChimia
Denominación social: GalChimia, S.A.
NIF: A15784614
Domicilio social: Parque Empresarial de Touro, Parcelas 26-27, Fonte Díaz, 15822 Touro – A Coruña, España
Teléfono: (+34)981814506
e-mail: office@galchimia.com

2. Condicións xerais de uso

As presentes condicións regulan o acceso ao sitio web de GalChimia, S.A. no que se ofrece información acerca dos diversos produtos e servizos ofertados, tendo o Usuario acceso á mesma e ao resto de contidos ofrecidos por GalChimia, S.A. a través do sitio web. É por iso que o Usuario comprométese a realizar un uso responsable desta páxina, dando cumprimento ao establecido neste Aviso Legal, na Política de Privacidade e Condicións Xerais, así como ao establecido na normativa legal vixente. No caso de incumprimento total ou parcial, GalChimia, S.A. poderá denegar o acceso do Usuario ó sitio web.

Queda expresamente prohibido para o Usuario o uso do sitio web con fins lesivos de bens ou intereses de GalChimia, S.A. ou de terceiros ou que de calquera forma sobrecarguen, danen ou inutilicen as redes, servidores e demais equipos Galchimia, S.A., ou de terceiros.

No caso de que o Usuario tivese coñecemento de que os sitios enlazados remiten a páxinas onde os contidos ou servizos son ilícitos, nocivos, denigrantes, violentos ou contrarios á moral agradeceriámoslle que se puxera en contacto con Galchimia, S.A.

3. Servizos de contratación

A través do presente sitio web pode realizarse a contratación dos diversos produtos ofertados por GalChimia, S.A. A adquisición dos mesmos require a aceptación e lectura das Condicións de Compra Online establecidas ó efecto e dispoñibles para a súa consulta no noso sitio web.

4. Dereitos de propiedade intelectual e industrial

O sitio web, incluíndo a título enunciativo pero non limitativo a súa programación, edición, compilación e demais elementos necesarios para o seu funcionamento, os deseños, logotipos, texto e/ou gráficos, son propiedade de GalChimia, S.A. ou, se é o caso, dispón de licenza ou autorización expresa por parte dos autores. Todos os contidos do sitio web atópanse debidamente protexidos pola normativa de propiedade intelectual e industrial, así como inscritos nos rexistros públicos correspondentes.

Independentemente da finalidade para a que fosen destinados, a reprodución total ou parcial, uso, explotación, distribución e comercialización, require en todo caso da autorización escrita previa por parte da titular web. Calquera uso non autorizado previamente considérase un incumprimento grave dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial do autor.

Os deseños, logotipos, texto e/ou gráficos alleos ao Responsable e que puidesen aparecer no sitio web, pertencen aos seus respectivos propietarios, sendo eles mesmos responsables de calquera posible controversia que puidese suscitarse respecto aos mesmos. GalChimia, S.A. autoriza expresamente a que terceiros poidan redirixir directamente aos contidos concretos do sitio web, e en todo caso redirixir ao sitio web principal de www.galchimia.com.

O titular do presente sitio web recoñece a favor dos seus titulares os correspondentes dereitos de propiedade intelectual e industrial, non implicando a súa soa mención ou aparición no sitio web a existencia de dereitos ou responsabilidade algunha sobre os mesmos, como tampouco respaldo, patrocinio ou recomendación por parte do mesmo.

Para realizar calquera tipo de observación respecto a posibles incumprimentos dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial, así como sobre calquera dos contidos do sitio web, pode facelo a través do correo electrónico office@galchimia.com.

5. Privacidade e protección de datos

Pode consultar a nosa Política de privacidade na que se lle informa da política de protección de datos persoais e de privacidade de GalChimia, S.A.

6. Exención de responsabilidades

GalChimia, S.A. non asume responsabilidade algunha derivada da información publicada no seu sitio web sempre que esta información fose manipulada ou introducida por un terceiro alleo ao mesmo. En todo caso a información que se contén, procedente de fontes propias ou de terceiros, non constitúe a prestación dun servizo profesional nin é unha fonte de asesoramento. Por iso, GalChimia, S.A. non garante a inexistencia de erros no acceso ao sitio web ou no seu contido, nin que este atópese actualizado, aínda que empregará todas as medidas que estean ao seu alcance para evitalos ou emendalos.

Ademais, o Responsable conta cunha activa participación nas redes sociais, publicando e poñendo a disposición dos Usuarios noticias, eventos e comentarios accesibles ao público en xeral pero non se fai responsable da información e contidos publicados en chats, foros, blogues, redes sociais ou calquera outro medio que permita aos Usuarios publicar contidos de forma independente no sitio web ou espazos titularidade de GalChimia, S.A.

7. Información adicional

Uso de cookies

Este sitio web de pode utilizar cookies técnicas (pequenos arquivos de información que o servidor envía ao computador de quen accede á páxina) para levar a cabo determinadas funcións que son consideradas imprescindibles para o correcto funcionamento e visualización do sitio. A todo Usuario que visita a web infórmaselle do uso destas cookies mediante un banner flotante. No caso de aceptar o seu uso o banner desaparecerá, aínda que en todo momento poderá revogar o consentimento e obter máis información consultando a nosa Política de cookies. O Usuario ten a posibilidade de configurar o seu navegador para ser alertado da recepción de cookies e para impedir a súa instalación no seu equipo. Por favor, consulte as instrucións do seu navegador para ampliar esta información.

Política de enlaces

Dende o sitio web, é posible que se redirixa a contidos de terceiros sitios web. Dado que o titular do sitio web non pode controlar sempre os contidos introducidos polos terceiros nos seus respectivos sitios web, non asume ningún tipo de responsabilidade respecto a devanditos contidos. En todo caso, procederá á retirada inmediata de calquera contido que puidese contravenir a lexislación nacional ou internacional, a moral ou a orde pública, procedendo á retirada inmediata da redirección ao devandito sitio web, poñendo en coñecemento das autoridades competentes o contido en cuestión.

GalChimia, S.A. non se fai responsable da información e contidos almacenados, a título enunciativo pero non limitativo, en foros, chats, xeradores de blogues, comentarios, redes sociais ou calquera outro medio que permita a terceiros publicar contidos de forma independente na páxina web do Responsable. Con todo, e en cumprimento do disposto nos Artigos 11 e 16 da LSSICE, ponse a disposición de todos os Usuarios, autoridades e forzas de seguridade, colaborando de forma activa na retirada ou, no seu caso, bloqueo de todos aqueles contidos que poidan afectar ou contravenir a lexislación nacional ou internacional, os dereitos de terceiros ou a moral e a orde pública. No caso de que o Usuario considere que existe no sitio web algún contido que puidese ser susceptible desta clasificación, rógase notifíqueo de forma inmediata ao administrador do sitio web.

Este sitio web foi revisado e probado para que funcione correctamente, con todo non podemos descartar a posibilidade de que existan certos erros de programación, ou que acontezan causas de forza maior, catástrofes naturais, folgas ou circunstancias semellantes que fagan imposible o acceso á páxina web. En todo caso, GalChimia, S.A. procura que os Usuarios teñan o acceso continuado ao sitio web, pero en ningún caso garánteo, do mesmo xeito que a correcta visualización, descarga ou utilidade dos elementos e información contidos no noso sitio web, que poden verse impedidos, dificultados ou interrompidos por factores ou circunstancias fóra do seu control.

Direccións IP

Os servidores do sitio web poderán detectar de maneira automática a dirección IP e o nome de dominio utilizados polo Usuario. Unha dirección IP é un número asignado automaticamente a un computador cando este conéctase a Internet. Toda esta información é rexistrada nun ficheiro de actividade do servidor debidamente inscrito que permite o posterior procesamento dos datos co fin de obter medicións unicamente estatísticas que permitan coñecer o número de impresións de páxinas, o número de visitas realizadas aos servidores web, a orde de visitas, o punto de acceso, etc.

8. Lei aplicable e xurisdicción

Para a resolución de todas as controversias ou cuestións relacionadas co presente sitio web ou das actividades nel desenvoltas, será de aplicación a lexislación española, á que se someten expresamente as partes, sendo o español o idioma de interpretación das mesmas, así como de todos os avisos legais e textos xurídicos contidos no espazo web. Expresamente as partes sométense á xurisdición española, resultando competentes para a resolución de todos os conflitos derivados ou relacionados co seu uso web os Xulgados e Tribunais de Santiago de Compostela (A Coruña).