Logo Unión Europea

FEDER

Axuda do Igape a Proxectos de Investimento Xeradores de Emprego 2017

GalChimia recibiu a AXUDA DO IGAPE A PROXECTOS DE INVESTIMENTO XERADORES DE EMPREGO 2017 para apoiar os investimentos en obra civil e maquinaria e outros bens de equipamento para a creación dun novo establecemento ou ampliación dun xa existente que presentan un elevado potencial de creación de emprego directo e indirecto. Entre as accións previstas, destacan as seguintes:

  • Obra civil: oficinas, laboratorios, servizos sociais e sanitarios do persoal, almacenamento de materias primas, edificios de produción, edificios de servizos industriais, almacenamento de produtos terminados e outras obras vinculadas ao proxecto.
  • Bens de equipo: maquinaria de proceso, instalacións específicas para a actividade subvencionable, equipos e medios de transporte interior, medios de protección do ambiente e outros bens de equipamento ligados ao proxecto.
  • Outros investimentos en activos fixos materiais incluíndo mobiliario.
Foto Ayuda del Igape a Proyectos de Investigación Generadores de Empleo 2017

Axudas do Igape ao Investimento en Equipos Produtivos 2017

GalChimia recibiu a AXUDA DO IGAPE AO INVESTIMENTO EN EQUIPOS PRODUTIVOS 2017 para apoiar as inversions en maquinaria e outros bens de equipo para ampliacions de capacidade, diversificación da producción ou cambio esencial no proceso de producción dun establecimento existente. Entre as accions previstas, destacan as seguintes:

  • O proxecto consiste no incremento da capacidade produtiva e tecnolóxica de GalChimia a través da incorporación de novos e modernos equipos produtivos á empresa que convertan a GalChimia nunha fábrica 4.0.
  • O desenvolvemento do proxecto permitirá a mellora da produción, diminuíndo custos e facilitando o aumento dos ingresos grazas á maior e mellor capacidade de fabricación que se terá no futuro.
Foto Ayuda del Igape a la inversión en equipos productivos 2017

Axudas do Igape Galicia Exporta Empresas

GalChimia recibiu a Axuda GALICIA EXPORTA EMPRESAS 2018 para apoiar a implementación do seu Plan de Internacionalización. Esta axuda permitirá incrementar o número de actividades promocionais co obxectivo de establecer contacto con potenciais clientes. Entre as accións previstas, destacan as seguintes:

  • Asistencia a feiras e congresos internacionais dos sectores farmacéutico, biotecnolóxico e agroquímico.
  • Deseño gráfico para unha nova campaña de marketing e produción do material promocional.
Ayudas del Igape Galicia Exporta Empresas