O presente contrato establece as condicións aplicables a tódalas contratacións realizadas a través da páxina web www.galchimia.com (en diante “SITIO WEB”), propiedade de GalChimia, S.A. (en diante “GALCHIMIA”), polo COMPRADOR. Estas condicións terán un período de vixencia indefinido ata que sexan actualizadas cunha nova versión publicada no SITIO WEB.

Salvo estipulación expresa por escrito e en contrario, a realización dun pedido a GALCHIMIA a través do SITIO WEB implicará a aceptación por parte do COMPRADOR das presentes condicións. Ningunha estipulación realizada polo COMPRADOR poderá diferir das realizadas por GALCHIMIA se non fose expresamente aceptada previamente e por escrito.

Este documento contractual rexerá a compra do PRODUTO que GALCHIMIA ofreza en cada momento a través do seu SITIO WEB para a súa venda online. Para estes efectos, enténdese por PRODUTO todo ben comercializado por GALCHIMIA que lle sexa subministrado ao COMPRADOR tras a formalización da compra. As condicións do presente contrato elaboráronse de acordo co establecido na Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico, na Lei 7/1998 de Condicións Xerais de Contratación, e na Lei 7/1996, do 15 de xaneiro, sobre a Regulación do Comercio Minorista.

Os termos e condicións aplicables á compra dos PRODUTOS ofrecidos para a venda online por GALCHIMIA a través do seu SITIO WEB serán todos aqueles que se describen nestas Condicións e que se detallarán no SITIO WEB durante todo o proceso de compra online. Mediante o uso do SITIO WEB, o COMPRADOR declara coñecer e aceptar os diferentes procedementos e condicións necesarios para acceder aos PRODUTOS ofrecidos no SITIO WEB así como para formalizar a súa compra.

Identidade das partes

O VENDEDOR identifícase como GalChimia, S.A., con domicilio social en Parque Empresarial de Touro, Parcelas 26-27, Fonte Díaz, 15822 Touro – A Coruña, NIF nº A15784614, e con Teléfono de Atención ao Cliente (+34) 981 814 506.

O COMPRADOR identifícase como o empresario ou empresa, entendéndose como tal calquera persoa física ou xurídica, sexa privada ou pública, que actúe directamente ou a través doutra persoa no seu nome ou seguindo as súas instrucións, cunha finalidade relacionada coa súa actividade comercial, empresarial, oficio ou profesión e que adquire os PRODUTOS a GALCHIMIA a través do seu SITIO WEB. O COMPRADOR terá capacidade suficiente para contratar, no seu nome ou por conta dunha empresa, e asume todas as obrigas aquí detalladas. As persoas físicas ou consumidores finais quedan expresamente excluídas da consideración de COMPRADOR, non podendo utilizarse a plataforma para a adquisición de PRODUTOS pola súa parte.

Para realizar compras dende o SITIO WEB será necesario que o COMPRADOR realice o seu pedido marcando o PRODUTO e a cantidade do mesmo que desexa adquirir, entendéndose que con dito acto acéptanse o prezo e as condicións de compra estipuladas.

Prezo e período de validez da oferta

Os prezos que aparecen no SITIO WEB, expresados en euros, non inclúen o Imposto sobre o Valor Engadido (IVE). Estes prezos, a non ser que se indique expresamente o contrario, non inclúen o transporte, manipulación, embalaxe, seguro de envío ou calquera outro servizo adicional para o PRODUTO adquirido.

O COMPRADOR asume que o prezo e a dispoñibilidade dalgúns PRODUTOS poden variar. Así mesmo, os prezos e os prazos de entrega poderán variar diariamente sempre que non se entenda que o pedido se realizou mediante a súa aceptación e pago.

A cesta expresará o orzamento da compra realizada en función dos PRODUTOS engadidos polo COMPRADOR. Antes de realizar a compra, poderá consultar todos os detalles do orzamento visualizándoo na cesta do SITIO WEB: artigos, cantidades, prezo, gastos de transporte, gastos, descontos, impostos e o total da compra.

O COMPRADOR recibirá, na dirección de email indicada polo mesmo durante o proceso de compra e no prazo máximo de dous días hábiles, unha notificación no caso de que resulte imposible o cumprimento por parte de GALCHIMIA dalgunha das especificacións recollidas no orzamento e/ou que supoñan unha variación das condicións de compra, caso no que o COMPRADOR poderá desistir da súa solicitude se así o manifesta expresamente.

Todo pagamento realizado a GALCHIMIA supón a emisión dunha factura ao COMPRADOR segundo os datos indicados no momento de realizar o pedido. Esta factura enviarase xunto co PRODUTO adquirido, tamén se enviará en formato PDF ao enderezo de correo electrónico facilitado polo COMPRADOR.

Para calquera información sobre o pedido, o COMPRADOR poderá poñerse en contacto con GALCHIMIA a través do teléfono de atención ao cliente ou correo electrónico de contacto.

Proceso de compra e procedemento de contratación

a) Identificación do Usuario:

Cando o COMPRADOR crea unha conta de Usuario, declara que facilita libre e voluntariamente os datos persoais que lle sexan requiridos, que serán tratados de acordo co establecido na Política de privacidad e Aviso Legal publicados no SITIO WEB (www.galchimia.com) e segundo o disposto neste Contrato.

Tras rexistrarse no SITIO WEB utilizando un nome de Usuario e contrasinal, o COMPRADOR será totalmente responsable do uso e custodia dos mesmos, así como da veracidade dos datos persoais facilitados a GALCHIMIA, comprometéndose a facer un uso dilixente dos mesmos e a non poñelos a disposición de terceiros, así como a comunicar a GALCHIMIA a perda ou roubo dos mesmos ou o posible acceso por parte dun terceiro non autorizado, para que GALCHIMIA proceda ao bloqueo inmediato.

b) Adquisición do PRODUTO:

Previamente á adquisición do PRODUTO poderase visualizar na cesta do SITIO WEB. Na mesma, ofrécese información sobre os PRODUTOS engadidos, a cantidade, o prezo e o importe total dos mesmos. Unha vez aceptada a cesta, realizarase o cálculo de impostos, gastos de envío, cargos e descontos.

A cesta terá efectos meramente informativos para o COMPRADOR, realizando unha simulación do orzamento de compra. Só despois da aceptación da compra e da continuación do procedemento será vinculante para as partes.

O departamento de xestión de GALCHIMIA recibe a solicitude de pedido e só cando GALCHIMIA confirme a súa aceptación por email considerarase rematado o pedido, este correo será utilizado para confirmar o prazo de entrega definitivo.

Gastos e condicións de transporte

Con carácter xeral, GALCHIMIA utilizará as condicións de INCOTERMS ExWork (EXW) ou Carriage Paid To (CPT), neste último caso o PRODUTO está cuberto polo seguro de transporte de GALCHIMIA. Para obter máis información ao respecto, o COMPRADOR pode consultar a páxina web da Cámara de Comercio Internacional: iccwbo.org/resources-for-business/incoterms-rules.

Os envíos de mercadorías realizaranse normalmente por Halcourier para entregas en España e a través de FedEx para entregas internacionais, salvo que o COMPRADOR designe outra empresa de mensaxería.

No caso de que o COMPRADOR desexe especificar algunha empresa de transportes concreta, deberá asumir tamén os custos desta, especificando nos recadros correspondentes a empresa seleccionada e o número de conta asociado. No caso de que GALCHIMIA organice o envío, aplicaranse as condicións CPT.

Os detalles do orzamento que se detallan na cesta inclúen información sobre os gastos de transporte que se engadirán á factura, non obstante, non se entenderán incluídos os gastos relacionados cos impostos de destino, que serán responsabilidade do COMPRADOR. Os gastos de transporte calcularanse no momento de gardar a cesta ou orzamento de compra, xa que se calculan a partir do peso dos PRODUTOS e do enderezo de entrega que teña comunicado o COMPRADOR.

Formas de pago, cargos e descontos

GALCHIMIA informa que o envío non se realizará ata que o importe sexa ingresado na súa conta bancaria. O COMPRADOR poderá realizar o pagamento mediante:

  • Transferencia bancaria, indicando o seu ID de pedido como referencia de pago,
  • Tarxeta de crédito, facéndose constar que non se aplicarán cargos nin descontos polo seu uso.

Prazos de envío

As datas ou prazos de entrega entenderanse aproximados, non constituíndo demora no mesmo un incumprimento esencial do contrato.

Con carácter xeral, o prazo de entrega será de entre 5 e 20 días hábiles, logo da confirmación da dispoñibilidade do PRODUTO e do pago íntegro do pedido. O devandito período dependerá do tempo estimado para a elaboración do PRODUTO e da poboación de destino. Non obstante, por circunstancias alleas á vontade de GALCHIMIA, o prazo poderá verse modificado, caso en que o COMPRADOR será informado da devandita circunstancia mediante a oportuna notificación á conta de correo electrónico facilitada polo COMPRADOR.

GALCHIMIA non asumirá ningunha responsabilidade no caso de que non se produza a entrega do PRODUTO por ser os datos facilitados polo COMPRADOR falsos, inexactos ou incompletos. A entrega considerarase realizada no momento en que o transportista pon os PRODUTOS a disposición do COMPRADOR, e o COMPRADOR, ou a persoa designada polo mesmo, asine o xustificante de entrega.

Correspóndelle ao COMPRADOR verificar os PRODUTOS á súa recepción e expor todas as reservas e reclamacións que poidan estar xustificadas no prazo legalmente establecido.

Garantías aplicables

Se o COMPRADOR detecta algún dano ou estrago, deberá comunicalo inmediatamente por escrito nun prazo máximo de catro días dende a data de recepción do pedido, transcorrido este prazo, GALCHIMIA quedará exenta de calquera responsabilidade.

Unha vez comprobado por GALCHIMIA que o PRODUTO é defectuoso, procederase á súa substitución sen custo para o COMPRADOR, cumprindo así coa garantía establecida.

Reclamacións

Deben de ser dirixidas a GalChimia, S.A., Parque Empresarial de Touro, Parcelas 26-27, Fonte Díaz, 15822 Touro – A Coruña, España, ao email office@galchimia.com ou no teléfono (+34) 981 814506. As reclamacións serán atendidas á menor brevidade posible.

Cumprimento da normativa

GALCHIMIA garantirá que todos os PRODUTOS compren as condicións establecidas na lexislación española vixente. No caso de PRODUTOS que se vaian utilizar noutro país, GALCHIMIA non se fará responsable do cumprimento dos requisitos técnicos ou da normativa aplicable nese país.

O COMPRADOR debe observar e cumprir todas as leis e regulamentos aplicables, incluíndo a obtención de todos os permisos aduaneiros, de importación ou doutro tipo necesarios para adquirir os PRODUTOS de GALCHIMIA. GALCHIMIA non acepta ningunha forma de representación comercial por parte do COMPRADOR e non se fará responsable das obrigas que poidan derivarse da exportación ou importación dos seus PRODUTOS por parte do COMPRADOR.

Uso dos PRODUTOS e Exención de responsabilidade

Os PRODUTOS véndense só para uso no laboratorio, de acordo coa información proporcionada na Ficha de Datos de Seguridade (FDS). O COMPRADOR comprométese a un uso adecuado e seguro dos PRODUTOS. Os PRODUTOS deben ser manipulados só por persoal cualificado, capacitado en procedementos de laboratorio e familiarizado cos perigos potenciais. Non se dispón de información sobre os riscos potenciais dalgúns PRODUTOS.

A ausencia de advertencias non se pode interpretar como garantía de seguridade no seu uso. O COMPRADOR asume toda a responsabilidade de advertir dos perigos para as persoas e a propiedade aos seus empregados e persoal contratado que vaia estar en contacto cos PRODUTOS, e comprométese a formar aos seus empregados, axentes e consumidores sobre o seu correcto uso.

O COMPRADOR asume a responsabilidade derivada dos riscos que se vexan manifestados pola utilización dos PRODUTOS en combinación con outros artigos ou substancias, así como no proceso de manipulación. Os PRODUTOS corren a risco do COMPRADOR dende o momento da entrega. A responsabilidade de GALCHIMIA remata coa entrega do paquete á empresa de transporte, polo que non se fará responsable dos posibles atrasos na entrega.

Política de privacidade e protección de datos

Pode ser consultada no SITIO WEB: www.galchimia.com

Lei aplicable e xurisdición

O COMPRADOR declara ter lido, coñecer e aceptar as presentes Condicións na súa totalidade coa aceptación da compra no SITIO WEB.

Estas condicións rexeranse ou interpretaranse conforme á lexislación española. GALCHIMIA e o COMPRADOR acordan someter calquera controversia que puidese xurdir ante os Xulgados e Tribunais de Santiago de Compostela (España).